Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Citlivý a inkluzivní Metropolitní plán

Naše vize

Praha nezbytně potřebuje nový územní plán. Stávající návrh toho nového, Metropolitního plánu hl. m. Prahy (dále MPP), nicméně i přes mnohé zapracované připomínky v rámci společného jednání z roku 2018 není uspokojivý. Logika plánu stále nedostatečně chrání stabilizované lokality, městskou přírodu, veřejnou vybavenost i kvality modernistického města na okrajích Prahy. 

MPP ve svém stávajícím znění navíc nepředstavuje dokument, který by byl přístupný široké veřejnosti. Územní plánování je sice složité téma, v regulativech navrženého plánu se ale často ztratí i pozorný čtenář. Do problémů s výkladem litery zákona se tak nebudou dostávat jen občané, investoři, ale i úředníci a úřednice na stavebních úřadech.

Velký prostor pro individuální výklad úředníka na jednu stranu uvádí majitele pozemků a investory do nejistoty a na druhou stranu nahrává „větším” investorům s větší zkušeností a větší mírou finanční jistoty. To může bránit rozvoji polyfunkčního, pestrého a inkluzivního města a v konečném důsledku dokonce brzdit rozvoj některých komplikovanějších lokalit. 

I proto jsme k návrhu MPP podali téměř sto námitek, které pořizovatel bude muset vypořádat v rámci tzv. veřejného projednání. sme přesvědčení, že je MPP třeba zásadně přepracovat, především v těchto oblastech:

  1. MPP v posledním znění postrádá vazbu na městské strategické dokumenty jako jsou Strategický plán, Plán udržitelné mobility a Klimatický plánu Prahy , jejichž cíle by měl ze své podstaty naplňovat.
  2. Plánu chybí podmíněnost výstavby veřejné i dopravní infrastruktury, což je důležité zejména pro udržitelný dopravní systém a zajištění fungování tzv. města krátkých vzdáleností. To vytváří podmínky pro lepší dostupnost základních potřeb v místě bydliště. Rozvoj pěší, cyklistické a veřejné dopravy by tak měl být společně s polyfunkčním městem prioritou, která zvýší dostupnost většímu množství obyvatel.
  3. Zásady řešení dopravního skeletu jsou opět v rozporu s některými cíli městských strategických dokumentů, čímž fakticky brání jejich naplňování.
  4. Je zapotřebí doplnit koeficienty bydlení pro rozvojové a transformační plochy.
  5. V rámci parametrických regulativů pro jednotlivé lokality je třeba vypracovat opatření, které zamezí další kolonizaci stavebních parcel velkými developery.
  6. Regulace parku ve volné zástavbě (veřejných prostranství na sídlištích) je třeba zásadně upravit (viz námitky), neboť nedostatečně chrání přírodní kvality lokálních veřejných prostranství.

O tématu i nevážně

Existují různé filosofie plánování, třeba v Houstonu věří, že neviditelná ruka trhu vyřeší vše. 👋

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program