Seriál témat a doporučení k udržitelnému rozvoji Prahy

Rozumná podpora a ochrana sídlišť

Naše vize

Pražská panelová sídliště vzbuzují stále větší společenský zájem. I přesto, že se jedná o kvalitní místa k životu, zůstává jejich urbanistická kvalita i sousedské klima v ohrožení novou výstavbou. Rozvojové a transformační plochy na sídlištích jsou totiž v současné době jedním z cílů developerů. Proto se městské části se tyto oblasti snaží rozumně chránit. Vzniká mnoho územních studíí (např. Ďáblice, Roztyly, Opatov, Háje, Písnice, Libuš nebo Sluneční náměstí). Mimo to ale v sídlištích vznikají i izolované stavby tím, že developeři tzv. „salámovou metodou” ukrajujídalší kousky zdejších zelených veřejných prostranství (Šostakovičkovo náměstí, Luka, Lužiny, Nové Butovice, Petřiny, Chodov). Prakticky bez povšimnutí urbanistů tak vznikají k negativní dopady na prostředí stávajících obyvatel, jak ve formě externalit z výstavby, tak formou zastínění zbytku veřejných prostranství, dopravní zátěže apod. 

Právě z tohoto důvodu je třeba nastolit centralizovaný a koncepční přístup k tomu, jak sídliště do budoucna citlivě ochraňovat a zároveň nebránit jejich pozvolné proměně. Základním prizmatem přitom nesmí být ekonomika ale společenské prostředí a inkluzivita sídlišť. V zájmu ochrany sídlišť by proto naše město mělo:

  1. Před schválením Metropolitního plánu hl. m. Prahy (dále MPP, 2023?) zabránit povolování dalších staveb na plochách tzv. „parku ve volné zástavbě” (čl 93. textové části výroku MPP 4.0) a narušování dalších regulativů ve zdejších rozvojových a transformačních plochách (např. výškových u budovy Trigema Tower v Nových Butovicích, které regulativy MPP porušují), tak jak bylo vedením IPR v posledních letech deklarováno.
  2. Vytvoření samostatné sekce IPR, jejímž cílem by byla tvorba a podpora politik budoucí proměny sídlišť a vytváření koncepčních dokumentů v oblasti urbanismu, dopravy, kultury atd.
  3. Zadat a vytvořit velkou dendrologickou analýzu a pasportizaci sídlištní zeleně, neboť zdejší prostředí vytváří ojedinělé ekosystémy, které se jinde v přírodě nevyskytují.

Odkazy:

Odborná publikace „Pražská panelová sídliště jako místa protikladů“

Architektonicko-urbanistická studie Slunečního náměstí, IPR

Územní studie okolí metra Roztyly, MČ Praha 11

Sídliště Ďáblice, IPR

Kritický článek o rozvoji sídliště Ďáblice, Arnika

O tématu i nekriticky

Sídlištní urbanistickou strukturu je třeba chránit. Inspirovat se můžeme například v Bratislavské Petrželce. 👍😉

Souhlasíte? Dejte nám svůj hlas!

Dejte nám svým podpisem mandát k systematickému a konstruktivnímu jednání s politiky a úřady.

Podpořte udržitelné město otevřené pro všechny, které je připraveno na výzvy současnosti.

Každý hlas se počítá! Čím více nás bude, tím větší váhu budeme mít naše slovo mít

Program